zurück zum Stammtafel-Index

Roemert aus Mecklenburg

 
Rmrt-37/e
Joh.Friedr.Roemert
*?1760
Brauer in Dannenwalde
∞Dahms
   │
38/e
Christian Friedrich
*1793
∞Drägerhoff
   │
39/e
Eduard
*1828
Inspektor in Berlin
∞Schulz
   ├───────────┬───────────┐
Eduard       Fritz      40/e                          
Reichsbahn-  *1867      Georg                      
direktor                *1868                      
in Berlin               Arzt in Berlin            
                        ∞Bönnhoff                  
                          ┌┴───────┬─────────┐                
                        Hertha  L-41/yj   L-41/ym
                        *1901   Irmingard Eva
                        ∞Lemmel *1903     *1905
                                ∞v.Wol-   ∞v.Vie-
                                fersdorf  bahn


15.8.2013┌─┬┴┼─┐┘├─┼─┤└─┼┬─┐┘∞│†═ëç▲▼·ˑ
Dr. Georg Roemert, Arzt in Berlin

Deutsches Geschlechterbuch Band 13 Seiten 407-409