Saxn-41/e zur Stammtafel Saxn Saxn-41/e

Anita Sacksen O725 – ∞ Ohlerich


Eltern: Saxn-40/c Bernhard Sacksen O269, Lucy Herrmann O267

* 12.8.1937, † 22.1.1994

∞ 3.8.1962 mit Willi Ohlerich O726

* 17.8.1925

Sohn:

1. Martin Ohlerich O727, * 10.1.1970

∞ 14.2.1997 mit Diana Stope O719

* 4.9.1972

Regesten:

[Mtlg Gisela Lück 2003]


2008 1 14