Stro-25/v zur Stammtafel Stro Stro-25/v

Konrad Stromeyer N163 – Vikar in Bamberg


Eltern unbekannt

(* etwa ?1370), † nach 1446

1401, 1415 Vikar in Bamberg.

Regesten:

[s. Paschke, "Katzenberg...", 1958]


2010 9 25