vBdb-28/Me zur Stammtafel vBdb vBdb-28/Me

Christoph v.Metzerath B274


Vater: vBdb-27/Me Landolf v.Metzerath B277

(* etwa ?1460)

∞ mit ... v.Bilberitz B275

(* etwa ?1465)

ihr Vater: Johann v.Bilberitz B276, (* etwa ?1430)
Siehe vBdb-27/Bi

Sohn:

1. Leonhard, (* etwa ?1495) - Kursächsischer Hofmarschall, siehe vBdb-29/Me


2010 6 18