Hb-26/St zur Stammtafel Hb Hb-26/St

Wolf v.Stammheim v976


Eltern: Hb-25/St Hans v.Stammheim v975, Ursula Lämlin v974

(* etwa ?1480), † 1541

∞ mit Magdalena v.Wehingen v977

(* etwa ?1485), † 1526

Sohn:

1. Reinhard, (* etwa ?1509) - , siehe Hb-27/St


2015 12 29