Lmpl-1395A zur Stammtafel Lmpl Lmpl-1395A

Ulrich Lempel p229 – Metzger in Augsburg


Vater: Lmpl-1360A Heinrich Lempel p100

(* etwa ?1395)

1427-1455 Metzger in Augsburg.

Sohn:

wohl Sohn oder Neffe:

1. Hans, (* etwa ?1430) - Metzger in Augsburg, siehe Lmpl-1430A


2009 10 7